Адвокат Київ ТІТОВ І.С.

Право оскаржити повідомлення про підозру

В 2017 році Законом внесені зміни до Кримінального процесуального Кодексу України,

зокрема до ст. 303 КПК, а саме до п. 10 відповідно до якого надано право оскарження повідомлення про підозру після спливу одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. При цьому, зміни не поширюються до справ внесених до ЄРДР до прийняття зазначених новел.

Таким чином, на сьогоднішній час ми маємо фактичне порушення прав сторони кримінального провадження на оскарження повідомлення про підозру до справ внесених до ЄРДР до 16.03.2018р.     

На наш погляд такий підхід в першу чергу суперечить нормам Конституції України, нормам міжнародного права та самому КПК. Відповідно до ст. 24 Конституції України Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Відповідно до вказаної норми, законодавством повинно бути забезпечено однакові можливості для реалізації однакових за змістом та обсягом прав і свобод. Про це також у 2012 році КС України вже наголошував у справі №9-рп/2012. Конституційний Суд України прямо зазначив, що рівність та недопустимість дискримінації особи є не тільки конституційними принципами національної правової системи України, а й фундаментальними цінностями світового співтовариства, на чому наголошено у міжнародних правових актах з питань захисту прав і свобод людини і громадянина, зокрема у Міжнародному пакті про громадянські і політичні права 1966 року (статтях 14, 26), Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (статті 14), Протоколі № 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (статті 1), ратифікованих Україною та у Загальній декларації прав людини 1948 року (статтях 1, 2, 7).

Дуже сподіваємось, що найближчим часом, ми побачимо рішення, яке відновить порушені права сторін кримінального провадження та надасть сторонам рівні права.   

© 2019 АДВОКАТ - ТІТОВ ІГОР СЕРГІЙОВИЧ

м. Київ, вул. Еспланадна, 32 в літері «В»
тел. +38 (097) 338-35-86
тел. +38 (050) 753-64-75